Ogólne Warunki

Frühling

Regulamin (OWH)
(Österreich)

1. Zakres niniejszych warunków

Niniejsze Ogólne Warunki Handlowe ("OWH") mają zastosowanie do wszystkich prawnych transakcji lub ofert, które dotyczą dostawy towarów i / lub innych usług wszelkiego rodzaju przez SHT-CHI GmbH (dalej SHT-CHI) lub odpowiedzialnego partnera handlowego. SHT-CHI dokonuje zatem wszelkich czynności prawnych wyłącznie na podstawie niniejszych warunków. W drodze wyjątku nie ma to zastosowania w przypadku wyraźnego pisemnego odstąpienia od stosowania OWH dla poszczególnych transakcji.

2. Niniejsze warunki handlowe zawierają postanowienia, które dotyczą wyłącznie przedsiębiorców i innych osób, które dotyczą wyłącznie konsumentów w rozumieniu austriackiej ustawy o ochronie konsumentów (KSchG). Postanowienia te są odpowiednio oznaczone. Konsumentem w rozumieniu tej ustawy jest każdy, kto nie jest przedsiębiorcą. Przedsiębiorcą jest każdy, dla kogo czynność prawna jest częścią funkcjonowania jego firmy. Spółka w tym znaczeniu to każda długofalowa organizacja samodzielnej działalności gospodarczej, nawet jeśli nie jest nastawiona na zysk (zwłaszcza stowarzyszenia w rozumieniu ustawy o stowarzyszeniach z 2002 r.).

3. Jeśli SHT-CHI nawiąże trwającą relację biznesową z klientem, niniejsze warunki mają zastosowanie jako umowa ramowa dla tej relacji biznesowej. Jeżeli warunek uzgodniony w czynności prawnej jest sprzeczny z niniejszymi warunkami, to sprzeczne postanowienie jest skuteczne tylko wtedy, gdy wyraźnie uzgodniono odstąpienie od tych warunków. Ogólne warunki handlowe klientów nie mają zastosowania, chyba że zostały wyraźnie uznane przez SHT-CHI na piśmie.

2. Definicje

Terminy użyte w niniejszych warunkach zostały szczegółowo zdefiniowane poniżej. W przypadku używania tych samych pojęć w poszczególnych obrotach prawnych, dla interpretacji pojęć we wszystkich obrotach prawnych dokonywanych przez SHT-CHI stosuje się również następujące definicje, chyba że w drodze wyjątku określenie to jest zdefiniowane samodzielnie w obrocie prawnym:

1. „Klient” to każdy partner umowny i/lub negocjacyjny SHT-CHI, w szczególności każdy nabywca (lub klient) towarów. To niezależnie od tego, czy umowa została już zawarta, czy nie.

2. „Usługa” to dowolny (materialny i/lub niematerialny) produkt, dowolna (materialna i/lub niematerialna) dostawa i/lub jakakolwiek inna (materialna i/lub niematerialna) usługa świadczona przez SHT-CHI, niezależnie od rodzaju.

3. „Towary” to każdy produkt (każda rzecz), który jest oferowany lub sprzedawany przez SHT-CHI lub każdy produkt zakupiony przez SHT-CHI lub negocjowany z klientem w sprawie zakupu.

4. „Zamówienie” to wiążące żądanie klienta świadczenia usługi przez SHT-CHI, w szczególności żądanie dostarczenia towaru.

5. „Zamówienie” („umowa”) to transakcja prawna między SHT-CHI a Klientem.

3. Zamówienie, zlecenie, dostawa / usługa

1. Oferty, mailingi reklamowe lub inne oferty od SHT-CHI stanowią jedynie zaproszenie do złożenie zamówienia do Klientów i mogą ulec zmianie i są niewiążące.

2. Zamówienia wysyłane przez klientów do SHT-CHI stanowią wiążące oferty zawarcia umowy przez klienta, są wiążące i nie mogą być przez klienta odwołane - z zastrzeżeniem szczególnych przepisów ustawowych oraz prawa odstąpienia uregulowanego poniżej. Po sprawdzeniu otrzymanego zamówienia SHT-CHI albo wyśle ​​klientowi potwierdzenie zamówienia w rozsądnym, wybranym przez siebie terminie, albo dostarczy zamówiony towar. Milczenie ze strony klienta lub SHT-CHI w żaden sposób nie może być traktowane jako zatwierdzenie lub przyjęcie oferty lub zamówienia.

3. SHT-CHI wyraźnie zastrzega sobie prawo do odmowy realizacji zamówień od klientów. Odmowa przyjęcia zamówienia może wynikać na przykład z trudności w dostawie lub innych okoliczności zależnych od rynku, na które SHT-CHI nie ma wpływu. Ogólnie jednak SHT-CHI może odmówić przyjęcia zamówienia bez podania przyczyny. Wyraźna uwaga dla klienta może zostać pominięta. Poza ewentualnym roszczeniem o zwrot już uiszczonej opłaty, klientowi nie przysługują żadne roszczenia z tytułu niezrealizowania.

4. Roszczenia klienta wynikające ze stosunku umownego z SHT-CHI mogą być przeniesione na osobę trzecią wyłącznie za uprzednią zgodą SHT-CHI.

5. Klient przyjmuje do wiadomości, że zdjęcia produktów i towarów nie muszą całkowicie odpowiadać dostarczonemu towarowi. W szczególności odstępstwa wynikające z dalszego rozwoju produktu (np. zmiany materiałowe) są akceptowane przez klienta, o ile zmieniona właściwość nie została przez niego wyraźnie zastrzeżona i zmiana nie jest dla niego obiektywnie niekorzystna. SHT-CHI nie ponosi żadnej odpowiedzialności za poprawność, kompletność i aktualność informacji podawanych w mediach drukowanych, przesłanych obrazem i dźwiękiem mailach reklamowych lub innych nośnikach i wyraźnie zastrzega sobie prawo do błędów, w szczególności w zakresie oznaczania cen. SHT-CHI nie gwarantuje zgodności kolorów wyświetlanych na stronie z kolorami rzeczywistymi, ponieważ odwzorowanie kolorów zależy m.in. od jakości komputera, z którego korzysta klient, czy od zdjęć dostarczonych przez producenta produktu.

6. Jeśli klient życzy sobie wykonanie umowy (usługi dodatkowej), która odbiega od pierwotnej oferty SHT-CHI lub wykracza poza to, SHT-CHI winne jest specjalnej lub dodatkowej usługi tylko w obrębie odrębnej, wyraźnej i pisemnej umowie. SHT-CHI ma prawo zażądać kolejnej rozsądnej opłaty za każde świadczenie usługi odbiegające od pierwotnej oferty.

7. SHT-CHI zastrzega sobie prawo do wyboru rodzaju i trasy wysyłki. W szczególności nie ma obowiązku wyboru najtańszego środka transportu. Pakowanie odbywa się w zwyczajowy sposób. Wszelkie opakowania wykraczające poza ten zakres wykonywane są wyłącznie na wyraźne polecenie klienta i na jego koszt. Klient musi zorganizować utylizację opakowania na własny koszt. Dopłaty do frachtu ekspresowego i lotniczego są naliczane oddzielnie. Ubezpieczenie transportowe jest zawierane tylko na wyraźne polecenie klienta i tylko w imieniu i na rachunek klienta. SHT-CHI nie ponosi w tym zakresie żadnej odpowiedzialności.

4. Dostawy

1. Zgodnie z niniejszymi warunkami SHT-CHI może przyjąć zamówienie klienta w drodze pisemnego oświadczenia lub przy dostarczeniu zamówionego towaru.

2. Czas dostawy jest tylko w przybliżeniu uzgodniony. Rozpoczyna się w dniu wysłania potwierdzenia zamówienia do klienta.

3. SHT-CHI dokłada wszelkich starań, aby dotrzymywać terminów dostaw i terminów podanych klientowi. Uzgodnienie terminów i terminów dostaw wymaga formy pisemnej. Kolejne prośby o zmiany lub uzupełnienia przez klienta odpowiednio wydłużają czas dostawy. Jeżeli jednak dostawa opóźnia się z przyczyn leżących po stronie klienta (np. opóźnione przesłanie niezbędnych informacji, zwłoka w płatności), uzgodniony termin dostawy zostanie również przesunięty o ten sam okres.

4. Do zachowania terminów dostawy wystarczy terminowe przekazanie towaru firmie spedycyjnej lub, gdy wysyłka jest możliwa, powiadomienie klienta o gotowości towaru do wysyłki. Jeżeli klient wyraźnie zgodził się na sam odbiór towaru, wystarczy, że SHT-CHI ma gotowy towar w ostatnim dniu terminu na ostatni możliwy czas odbioru w miejscu odbioru.

5. Wypełnienie przez SHT-CHI obowiązku dostawy wymaga terminowego i prawidłowego wypełnienia zobowiązań klienta oraz spełnienia przez niego umownych i ewentualnie uzgodnionych zobowiązań płatniczych, które są istotne do zrealizowania zamówienia. SHT-CHI zastrzega sobie prawo do sprzeciwu, że umowa nie została wykonana.

6. Zakłócenia operacyjne i zdarzenia siły wyższej oraz inne zdarzenia poza sferą wpływów SHT-CHI, w szczególności opóźnienia dostaw ze strony poddostawców, uprawniają SHT-CHI do odstąpienia od umowy w całości lub w przypadku dostaw częściowych już dokonane, o odstąpienie od umowy z powodu niezrealizowanej części. SHT-CHI ponosi odpowiedzialność wobec konsumentów za szkody wynikające z takich zakłóceń operacyjnych i zdarzeń siły wyższej w przypadku rażącego niedbalstwa. Odpowiedzialność wobec przedsiębiorców jest wykluczona.

5.Ponoszenie ryzyka, opóźnienie w przyjęciu

1. W każdym przypadku Klient ponosi ryzyko związane z transportem. Wraz z wyjazdem dostawy z naszej fabryki/magazynu, w przypadku bezpośredniej dostawy z wyjścia z fabryki/magazynu naszego dostawcy, ryzyko cenowe przechodzi na klienta; to niezależnie od odrębnie uzgodnionej regulacji cenowej za dostawę. Przejście ryzyka cenowego oznacza: Jeżeli towar zniknie po przejściu ryzyka cenowego bez winy lub tylko w wyniku lekkiego niedbalstwa ze strony SHT-CHI, klientowi nie przysługuje zatem prawo do odstąpienia od umowy lub dochodzenia roszczeń odszkodowanie.

2. W przypadku zwłoki w odbiorze, SHT-CHI może wybrać odstąpienie od umowy poprzez wyznaczenie 14-dniowego okresu karencji, samodzielne przechowanie towaru za odpowiednią i zwyczajową opłatą lub przechowanie towaru od strona trzecia do przechowywania na koszt klienta.

3. W przypadku odbioru własnego ryzyko cenowe i wykonawcze przechodzi na klienta od momentu przekazania towaru, a w przypadku zwłoki w odbiorze od momentu zwłoki.

6. Ceny i warunki płatności

1. Ceny podawane przez SHT-CHI w Internecie lub w broszurach itp. podane są w euro z uwzględnieniem ustawowego podatku od sprzedaży ex works lub magazynu dystrybucyjnego SHT-CHI.

3. Faktury SHT-CHI - również częściowe - są płatne bez opłat i potrąceń, w szczególności bez rabatu gotówkowego. Weksle lub czeki nie będą akceptowane. SHT-CHI zastrzega sobie prawo do przydzielenia przychodzących płatności do dowolnego wielokrotnego roszczenia według uznania przez SHT-CHI.

4. Jeżeli Klient zwleka z uiszczeniem opłaty dłużej niż pięć dni, SHT-CHI ma prawo odstąpić od umowy udzielając 14-dniowego okresu karencji. Ponadto, w przypadku zwłoki ze strony klienta, niezwłocznie po upływie terminu płatności naliczane są odsetki za zwłokę w wysokości odsetek ustawowych (4% w skali roku w stosunku do konsumentów, 8% w skali roku powyżej podstawowej stopy procentowej ogłaszanej każdorazowo w stosunku do przedsiębiorców). Klient ponosi również koszty upomnienia, koszty windykacji lub koszty adwokackie zgodnie z taryfą.

6. Jeżeli klientowi oddzielnie przyznano dłuższy termin płatności lub oddzielnie uzgodniono płatność w ratach, nie stanowi to odroczenia terminu płatności. Na uzgodniony okres czasu zrzeka się jedynie dalszego ściągania wymagalnych roszczeń. Jeśli klient popadnie w zwłokę nawet z zapłatą tylko jednej raty lub jeśli nie dotrzyma odroczonego terminu płatności, całe roszczenie jest natychmiast wymagalne wraz z dodatkowymi kosztami. Odsetki za zwłokę należne za zapłatę od dnia wymagalności (utrata terminu).

Do przedsiębiorców stosuje się również:

7. SHT-CHI nie gwarantuje poprawności i kompletności kosztorysów.

7. Koszty wysyłki i dostawy

1. SHT-CHI wysyła zamówiony przez klienta towar do klienta w przypadku nawiązania skutecznego stosunku umownego, z zastrzeżeniem odmiennych ustaleń. Powstałe koszty wysyłki ponosi klient.

2. Jeśli firma transportowa zwróci SHT-CHI wysłany towar, ponieważ dostawa do klienta nie była możliwa, klient ponosi koszty nieudanej wysyłki. Klient powinien zrekompensować firmie SHT-CHI wszystkie szkody, które poniósł z powodu nieudanej wysyłki. Odpowiedzialność SHT-CHI za szkody poniesione przez klienta z powodu nieudanej wysyłki jest wykluczona.

3.W szczególności w przypadku opóźnienia dostawy do klienta, klient nie ma żadnych roszczeń odszkodowawczych wobec SHT-CHI.

4. Zamówienia wysyłane do Szwajcarii są przesyłkami zwolnionymi z podatku. Wszystkie należności przywozowe (np. podatek obrotowy od importu itp.) należy pobierać bezpośrednio w urzędzie celnym w Szwajcarii. Obowiązkiem kupującego jest zapewnienie, że jest to zrobione prawidłowo.

8. Zachowanie tytułu prawnego

1. Towar pozostaje wyłączną własnością SHT-CHI (towar zastrzeżony) do momentu spełnienia wszystkich roszczeń SHT-CHI wobec klienta wynikających z danego zamówienia, w szczególności do momentu spełnienia wszystkich płatności (łącznie z odsetkami i kosztami dodatkowymi), nawet jeśli poszczególne części zostały już zapłacone.

2. Klient nie może rozporządzać towarem zastrzeżonym firmy SHT-CHI do czasu uiszczenia roszczeń i ponosi pełne ryzyko za powierzony mu towar, w szczególności za ryzyko zniszczenia, utraty lub pogorszenia jego stanu.

3. W okresie obowiązywania zastrzeżenia własności klient musi traktować dostarczony towar z należytą starannością i nie może go używać ani sprzedawać.

4. Jeżeli towar zastrzeżony zostanie przetworzony przez klienta na nową rzecz ruchomą, zostanie to wykonane na rzecz SHT-CHI bez żadnych zobowiązań ze strony SHT-CHI. Nowy przedmiot staje się własnością SHT-CHI. W przypadku łączenia, przetwarzania lub mieszania towaru zastrzeżonego z towarami nie należącymi do SHT-CHI, SHT-CHI nabywa współwłasność proporcjonalnie do wartości fakturowej towaru zastrzeżonego do pozostałego towaru. W przypadku sprzedaży towaru z zastrzeżeniem prawa własności przez klienta osobie trzeciej, roszczenie klienta o zapłatę ceny kupna wobec osoby trzeciej przechodzi na SHT-CHI do wysokości roszczenia SHT-CHI wobec klienta (rozszerzone zastrzeżenie prawa własności).

5. W przypadku zajęcia przez osoby trzecie lub innego dostępu osób trzecich do towaru objętego zastrzeżeniem własności, klient powinien wskazać na własność SHT-CHI i niezwłocznie poinformować pisemnie SHT-CHI o zajęciu lub innym dostępie osób trzecich.

6. W przypadku naruszenia umowy przez klienta, w szczególności w przypadku zwłoki w płatności, SHT-CHI jest uprawnione do odebrania towaru z zastrzeżeniem prawa własności lub, według własnego wyboru, do żądania cesji roszczeń kupującego o zwrot wobec osób trzecich, jeśli ma to zastosowanie.

7. W przypadku naruszenia przez Klienta umów dotyczących zastrzeżenia własności, Klient zobowiązany jest do zapłaty kary umownej w wysokości dwukrotnej wartości netto towaru podlegającego zastrzeżeniu własności. Dochodzenie roszczeń przekraczających tę kwotę, w szczególności roszczeń odszkodowawczych, a w szczególności kosztów egzekucji w postępowaniu egzekucyjnym, nie jest wyłączone przez uzgodnioną karę umowną. Jeżeli klient nie jest konsumentem, kara umowna nie podlega moderacji sądowej. Ponadto, jeśli klient nie wypełnia swoich zobowiązań lub wstrzymuje płatności, cały pozostały dług staje się natychmiast wymagalny. W tym przypadku SHT-CHI jest uprawnione do żądania natychmiastowego zwrotu towaru z wyłączeniem prawa zatrzymania. Po odebraniu towaru firma SHT-CHI ma prawo do sprzedaży przedmiotu zakupu i zaliczenia uzyskanego przychodu pomniejszonego o 20 % kosztów odsprzedaży na poczet zaległych zobowiązań klienta lub do odebrania towaru po cenie fakturowej z odliczeniem amortyzacji i obciążenia klienta odpowiednią opłatą za użytkowanie za czas posiadania dostarczonego towaru.

9. Gwarancja, szkody, zakaz cesji, przedłużone zastrzeżenie własności

1. SHT-CHI nie przejmuje gwarancji za normalne zużycie towaru, jak również za wady spowodowane niewłaściwym użytkowaniem.

2. SHT-CHI odpowiada za szkody wyrządzone Klientowi w ramach prowadzonej działalności gospodarczej (w szczególności z powodu opóźnienia, niemożności wykonania, pozytywnego naruszenia umowy, culpa in contrahendo, wadliwego lub niepełnego wykonania, szkód następczych spowodowanych wadą lub z powodu czynu niedozwolonego) tylko w przypadku własnego zamiaru lub rażącego zaniedbania lub w przypadku zamiaru i rażącego zaniedbania osób działających w zastępstwie SHT-CHI. Wyłączone są z tego obrażenia ciała, za które SHT-CHI odpowiada bez ograniczeń już w przypadku lekkiego zaniedbania. Postanowienia ustawy o odpowiedzialności za produkt pozostają nienaruszone.

3. Odpowiedzialność za szkody następcze, utracone korzyści, roszczenia osób trzecich jest w każdym przypadku wykluczona. Dotyczy to również szkód spowodowanych nieterminowym wykonaniem prac (szkody spowodowane opóźnieniem, w szczególności jeśli opóźnienie jest spowodowane poważnymi i nieprzewidywalnymi zakłóceniami w pracy, problemami z dostawami lub brakiem siły roboczej).

4. Roszczenia odszkodowawcze przedawniają się w ciągu sześciu miesięcy od powzięcia wiadomości o szkodzie i osobie poszkodowanej. Roszczenia odszkodowawcze, które zostały zgłoszone później niż rok po przekazaniu, są w każdym przypadku spóźnione.

5. Cesja roszczeń gwarancyjnych, roszczeń odszkodowawczych itp. bez uprzedniej pisemnej zgody SHT-CHI jest niedopuszczalna.

6. Odwrócenie ciężaru dowodu zgodnie z § 924 ABGB na koszt sprzedającego jest wykluczone. Istnienie wady w momencie przekazania, moment wykrycia wady oraz terminowość zawiadomienia o wadzie muszą zostać udowodnione przez klienta.

7. O ile SHT-CHI wyraźnie przyznało gwarancje, obowiązują one tylko wtedy, gdy towar jest używany prawidłowo, w szczególności przy fachowej instalacji, montażu i właściwej pielęgnacji. Treść broszur, opisów technicznych itp. używanych przez SHT-CHI, jak również publiczne wypowiedzi, np. w reklamie, nie stają się częścią umowy, chyba że SHT-CHI wyraźnie przyznaje się do określonej jakości towaru. Gwarancja nie obejmuje wszelkiego rodzaju zużycia lub szkód spowodowanych przez klienta lub osoby trzecie.

8. Instrukcje podane w broszurach, instrukcje obsługi lub inne informacje o produkcie lub towarze, jak również instrukcje dotyczące pielęgnacji lub instalacji muszą być ściśle przestrzegane przez klienta w celu uniknięcia jakichkolwiek szkód.

9. Wyraźnie zaznacza się, że SHT-CHI nie gwarantuje żadnej konkretnej funkcji, sposobu działania lub konkretnych właściwości produktów. Istnieje wiele badań i pomiarów dotyczących właściwości produktów dystrybuowanych przez SHT-CHI, które nie zostały przeprowadzone przez SHT-CHI, ale przez niezależne organizacje, jak również referencje od klientów. Dokładność tych badań/pomiarów i raportów terenowych oraz sposób działania produktów pochodzących z tych badań/pomiarów i raportów terenowych w żaden sposób nie stanowią części umowy i dlatego SHT-CHI nie przyjmuje żadnej gwarancji ani odpowiedzialności w tym zakresie.

Dotyczy to również przedsiębiorców (pkt. 9.10. - 9.13.):

10. Poza następującymi przypadkami SHT-CHI wyklucza dochodzenie jakichkolwiek roszczeń z tytułu rękojmi, roszczeń z tytułu skrócenia o ponad połowę oraz kwestionowanie błędów wobec przedsiębiorców. Wyklucza się również odpowiedzialność za roszczenia odszkodowawcze z tytułu lekkiego niedbalstwa (z wyjątkiem szkód osobowych).

11. Odchylenia zamówionego towaru od towaru dostarczonego, jak np. błędne wymiary lub błędny towar (aliud delivery), muszą być zgłoszone w ciągu 3 dni od dostawy i jeszcze przed jakimkolwiek użyciem lub przetwarzaniem, nawet jeśli towar nie jest dostarczony bezpośrednio do Klienta. W przeciwnym razie towar zostanie uznany za zatwierdzony i nie będzie mógł być przyjęty z powrotem lub wymieniony przez SHT-CHI. Zawiadomienia o wadach i reklamacjach, które nie zostaną złożone w ciągu 3 dni od przekazania obiektu, są w każdym przypadku spóźnione. W przypadku niezgłoszenia wad w odpowiednim czasie, wszelkie roszczenia gwarancyjne są wykluczone.

12. W przypadku odsprzedaży dostarczonego towaru przez klienta wygasają wszelkie roszczenia wobec SHT-CHI z tytułu rękojmi, prawo regresu zgodnie z § 933 b ABGB jest wykluczone.

13. Jeżeli klient zostanie pociągnięty do odpowiedzialności na podstawie austriackiej ustawy o odpowiedzialności za produkt lub podobnych przepisów zagranicznych, wyraźnie zrzeka się wszelkich roszczeń wobec SHT-CHI, w szczególności w rozumieniu § 12 austriackiej ustawy o odpowiedzialności za produkt lub podobnych przepisów zagranicznych.

10. Informacje na temat prawa do odstąpienia od umowy zgodnie z FAGG

1. Jeżeli klient jest konsumentem, przysługuje mu prawo do odstąpienia od umowy zawartej z wykonawcą SHT-CHI poza lokalem przedsiębiorstwa lub za pomocą środków porozumiewania się na odległość, takich jak telefon, faks lub e-mail (ustawa o transakcjach na odległość i transakcjach wychodzących, FAGG).

2. W przypadku, gdy przedmiotem umowy są produkty wykonane na zamówienie klienta, klientowi nie przysługuje prawo do odstąpienia od umowy.

W przeciwnym razie Klient ma prawo do odstąpienia od umowy zawartej z SHT-CHI bez podania przyczyny. Termin odwołania wynosi 30 dni; w przypadku zamówień na towary rozpoczyna się on od momentu otrzymania towaru, a w przypadku usług od momentu zawarcia umowy. Aby skorzystać z prawa do odwołania, klient musi poinformować SHT-CHI,

SHT-CHI GmbH
Linzerstrasse 76
4600 Wels
Austria

w formie wyraźnego oświadczenia (na przykład listem, e-mailem lub faksem) o swojej decyzji o odstąpieniu od umowy. Aby dotrzymać terminu odstąpienia, wystarczy, aby powiadomienie o wykonaniu prawa odstąpienia zostało wysłane przed upływem terminu odstąpienia.

Konsekwencje odstąpienia od umowy.

W przypadku odstąpienia przez Klienta od umowy zawartej z SHT-CHI, SHT-CHI zwróci Klientowi wszystkie otrzymane od niego płatności bez zbędnej zwłoki, a najpóźniej w terminie 14 dni od dnia otrzymania przez SHT-CHI informacji o odstąpieniu od umowy. W celu dokonania zwrotu SHT-CHI użyje tego samego sposobu płatności, który został użyty przez Klienta przy pierwotnej transakcji, chyba że wyraźnie uzgodniono inaczej z Klientem; w żadnym wypadku Klient nie zostanie obciążony żadnymi opłatami z tytułu tego zwrotu.

Jeśli klient nie jest w stanie zwrócić SHT-CHI otrzymanych towarów i usług oraz korzyści (np. korzyści z użytkowania) lub może zwrócić je tylko częściowo lub w pogorszonym stanie, klient jest zobowiązany do zrekompensowania SHT-CHI pogorszenia w takim stopniu, w jakim jest ono spowodowane obchodzeniem się z towarem, które wykracza poza sprawdzenie jego właściwości i funkcjonowania. Pod pojęciem "testowanie właściwości i funkcjonalności" rozumie się testowanie i wypróbowywanie poszczególnych towarów, co jest możliwe i zwyczajowo przyjęte np. w sklepach.

Towary, które mogą być wysłane jako paczki, są odsyłane na koszt klienta, ale na ryzyko SHT-CHI. Przedmioty, które nie mogą być wysłane paczką pocztową, zostaną odebrane przez SHT-CHI. Klient ponosi odpowiedzialność za utratę wartości towaru tylko wtedy, gdy ta utrata wartości wynika z obchodzenia się z towarem, które nie jest konieczne do sprawdzenia jakości, właściwości i funkcjonowania towaru.

Jeżeli Klient wyraźnie zażądał, aby SHT-CHI rozpoczęło świadczenie usług w okresie odstąpienia od umowy, Klient zapłaci odpowiednią kwotę odpowiadającą proporcji usług już wykonanych do momentu skorzystania przez Klienta z prawa odstąpienia od umowy w stosunku do całkowitego zakresu usług przewidzianych w umowie.

11. Informacja o prawie do odstąpienia od umowy zgodnie z § 3 KSchG

1. Jeżeli Klient nie złożył oświadczenia umownego w pomieszczeniach stale używanych przez SHT-CHI do celów handlowych lub na stoisku używanym przez SHT-CHI do tego celu na targach lub rynku, może on odstąpić od wniosku o zawarcie umowy lub od umowy. Oświadczenie o odstąpieniu od umowy może zostać złożone do momentu zawarcia umowy lub później w terminie 30 dni. Termin na odstąpienie od umowy jest dotrzymany, jeżeli oświadczenie o odstąpieniu od umowy zostanie wysłane w terminie.

W szczególności prawo odstąpienia od umowy nie przysługuje Klientowi, jeżeli sam zainicjował kontakty handlowe z SHT-CHI lub jego przedstawicielami w celu zawarcia umowy lub jeżeli zawarcie umowynie zostało poprzedzone rozmowami pomiędzy zainteresowanymi stronami lub ich przedstawicielami.

12. Informacja o prawie do odstąpienia od umowy zgodnie z § 3a KSchG.

1. Klient może ponadto wycofać się ze swojego wniosku o zawarcie umowy lub z umowy, jeśli okoliczności istotne dla jego zgody, które SHT-CHI przedstawiło jako prawdopodobne w trakcie negocjacji umowy, nie wystąpią lub wystąpią w znacznie mniejszym stopniu bez jego inicjatywy. Istotne okoliczności to oczekiwanie współpracy lub zgody osoby trzeciej, która jest niezbędna, aby świadczenie przedsiębiorcy zostało spełnione lub wykorzystane przez konsumenta, perspektywa korzyści podatkowych, perspektywa dotacji publicznej i perspektywa pożyczki. Wycofanie może być zadeklarowane w ciągu jednego tygodnia. Bieg terminu rozpoczyna się z chwilą, gdy klient stwierdzi, że warunki określone w punkcie 16.1. wyżej wymienione okoliczności nie zachodzą lub zachodzą w znacznie mniejszym stopniu i otrzymał on pisemną informację o tym prawie do odstąpienia od umowy.Prawo do odstąpienia od umowy wygasa jednak najpóźniej miesiąc po całkowitym wypełnieniu umowy przez obie strony umowy. Oświadczenie o odstąpieniu od umowy nie jest związane z żadną szczególną formą. Termin do odstąpienia od umowy uważa się za dotrzymany, jeżeli oświadczenie o odstąpieniu od umowy zostanie wysłane przed jego upływem. Prawo odstąpienia od umowy nie przysługuje konsumentowi, jeżeli już w momencie negocjacji umowy wiedział lub powinien był wiedzieć, że odpowiednie okoliczności nie wystąpią lub wystąpią w znacznie mniejszym stopniu, wyłączenie prawa odstąpienia od umowy zostało szczegółowo uzgodnione lub SHT-CHI zgadza się na odpowiednie dostosowanie umowy.

13. Ochrona danych i reklama

1. SHT-CHI jest uprawnione do przetwarzania danych osobowych klientów, takich jak imię (imiona), nazwisko, adres, płeć, stopień naukowy, data i miejsce urodzenia, numer telefonu, numer faksu, adres e-mail i dane konta w granicach określonych w ustawie o ochronie danych osobowych i ustawie o telekomunikacji w celu realizacji zamówienia, w szczególności do przechowywania i przekazywania tych danych w okresie obowiązywania umowy.

2. Klient wyraża wyraźną zgodę na przekazanie swoich danych firmie spedycyjnej, reklamowej i/lub instytucji kredytowej (w celu realizacji płatności).

3. Poprzez akceptację niniejszych Ogólnych Warunków Handlowych klient wyraża wyraźną zgodę na wykorzystanie, przetwarzanie i przekazywanie swoich danych osobowych w rozumieniu § 4 Zi. 14 DSG 2000 (ustawa o ochronie danych z 2000 r.). Zgoda ta może być w każdej chwili odwołana. Odwołanie może w pewnych okolicznościach (np. w trakcie realizacji zamówienia, które nie zostało jeszcze w pełni zrealizowane) spowodować, że SHT-CHI nie będzie w stanie dłużej świadczyć swoich usług.

4. SHT-CHI oraz firmy działające na zlecenie SHT-CHI będą z największą starannością chronić dane osobowe Klienta udostępnione przez Klienta przed nieuprawnionym dostępem osób trzecich. SHT-CHI podejmie również wszelkie uzasadnione środki w celu zapewnienia bezpieczeństwa danych osobowych. Klient jest jednak poinformowany, że Internet jest dostępny dla wszystkich na całym świecie i w szczególności nie można wykluczyć nadużyć, tak że nie można również wykluczyć nieuprawnionego dostępu osób trzecich do takich danych i informacji. SHT-CHI ponosi odpowiedzialność wobec konsumentów za takie nieuprawnione wejście lub dostęp osób trzecich i wynikające z tego szkody tylko w przypadku rażącego zaniedbania, które umożliwiło interwencję osób trzecich.

5. Prawo do odwołania: Klient ma prawo w każdej chwili odwołać zgodę, której udzielił na przechowywanie, przetwarzanie i/lub przekazywanie swoich danych. Jeśli jednak spełnienie obowiązków SHT-CHI wynikających ze stosunku umownego nie jest już możliwe (np. w przypadku zlecenia, które nie zostało jeszcze w pełni zrealizowane), SHT-CHI jest zwolnione z obowiązku świadczenia.

6. Klient wyraża zgodę na wysyłanie materiałów reklamowych na podane przez niego dane kontaktowe (adres e-mail, adres pocztowy) przez SHT-CHI lub firmę, której SHT-CHI zleciło wysyłanie materiałów reklamowych dla SHT-CHI.

14. Wybór prawa, miejsca jurysdykcji, miejsca wykonania

1. Wszelkie spory prawne wynikające z lub w związku z niniejszymi OWH i/lub ze stosunku umownego pomiędzy SHT-CHI a klientem podlegają austriackiemu prawu materialnemu, z wyłączeniem norm kolizyjnych prawa prywatnego międzynarodowego oraz z wyłączeniem Konwencji Sprzedaży ONZ. Dotyczy to również pytań dotyczących zawarcia lub interpretacji OWH i umowy.

2. Dla wszystkich sporów prawnych wynikających z lub w związku z niniejszymi OWH i/lub ze stosunku umownego pomiędzy SHT-CHI a klientem, który jest przedsiębiorcą, uzgadnia się, że sądem właściwym jest sąd właściwy miejscowo i rzeczowo dla siedziby SHT-CHI.

3. Miejscem wykonania wszystkich roszczeń i zobowiązań jest siedziba SHT-CHI GmbH.

15. Zmiana adresu

Klient jest zobowiązany do wyraźnego, niezamówionego i bezzwłocznego poinformowania SHT-CHI o wszelkich zmianach adresu zamieszkania lub siedziby, dopóki czynność prawna będąca przedmiotem umowy nie zostanie całkowicie zrealizowana przez obie strony. W przypadku zaniechania zgłoszenia, zgłoszenia i towary uważa się za odebrane przez klienta, nawet jeśli zostały wysłane na adres ostatnio zgłoszony do SHT-CHI. Klient jest odpowiedzialny za udowodnienie otrzymania powiadomienia o zmianie w każdym indywidualnym przypadku. Klient ponosi odpowiedzialność za wszelkie szkody wynikłe z braku powiadomienia o zmianie adresu.

16. Inne

Klientowi surowo zabrania się przekazywania, używania, reklamowania lub reprodukowania własności intelektualnej SHT-CHI jako swojej własnej. Dotyczy to w szczególności wszystkich publikacji (w tym zdjęć, tekstów, nagrań dźwiękowych lub wideo, itp.) przez SHT-CHI na stronach internetowych, w mediach drukowanych, na billboardach, w kinach, w radiu/TV, itp.

SHT CHI GmbH
Miejsce jurysdykcji: Wels / Austria